ÁSZF

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A Tájékoztató célja 1

2. Adatkezelő adatai 1

3. Az adatkezelési folyamat leírása 2

4. Az Érintett jogai 3

5. Értesítési és intézkedési kötelezettség 5

6. Egyéb rendelkezések 6

1. A Tájékoztató célja

Eszti Berzsán Illustrations (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Tájékoztató elfogadásával a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikkének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-nak való megfelelés érdekében intézkedéseket hoz abból a célból, hogy a személyes adatok kezelésében érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljön, valamint segítse az Érintetteket a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

Jelen Tájékoztató kifejezetten azon Érintettek számára tartalmaz releváns információkat, akiknek személyes adatait az Adatkezelő a számla kiállításának és a megrendelt képek postázásának folyamatával kapcsolatban kezeli.

2. Adatkezelők adatai

Név: Berzsán Róbert

Név: Berzsánné K. Eszter

Elektronikus elérhetőség: berzsaneszti@gmail.com

3. Az adatkezelési folyamat leírása

 • A folyamat neve
  • A folyamat célja: adatait kizárólag számla kiállításához és a nyomtatott formában megrendelt képek postai vagy futár által kézbesített küldeményként való célbajuttatásához használjuk.
  • A szervezeten belül ki használja ezt a folyamatot? E folyamatot Berzsán Róberten és Eszteren kívül más nem használja.
  • Hogyan jut hozzá a szervezet a személyes adatokhoz? A személyes adatokat a megrendelő önként adja meg részletes tájékoztatás után számla kiállítása és küldemény feladása céljából.
 • Adatkezelés
  • Ki hozza az adatok felhasználása körében a döntéseket? Az adatkezelő, Berzsán Róbert és Berzsán Eszter.
  • Kinek az adatai kerülnek az eljárás során feldolgozásra? A megrendeő, vagyis az érintett adatai.
  • Milyen adatok kerülnek feldolgozásra? A következő adat típusok: név, postacím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, melyeket posta küldemény feladásakor minden esetben kérni szokott a csomag kézbesítése és értesítés céljából.
  • Mi az adatkezelés célja? Az adatkezelés célja kizárólag a számla kiállítása és a számla illetve a megrendelt csomagok postázása, futárral történő kézbesítése. A megadott adatokat más célra nem használjuk, adatbázisban nem tároljuk.
  • Automatizált, vagy manuális adatkezelés történik?  Manuális, emailben érkezik az önkéntesen megadott adat a személyes levelezésünk azon pontján, amikor már minden apró részlet fixálásra került, és szükséges az adatok megadása a számlázás és postázás céljából.
  • Hogyan jut hozzá az adatkezelő az érintett személyes adataihoz? Az érintett személy előzetes tájékoztatás után önként adja meg email-ben az adatokat.
 • A folyamathoz való hozzáférés
  • Kinek van hozzáférése a szervezeten belül a kezelt adatokhoz? Berzsán Róbert és Berzsán Eszter, csak mi ketten kezeljük az adatokat.
  • Az adatkezelőn kívül van más szervezetnek, harmadik személynek, szerződéses partnernek, hatóságnak a folyamathoz hozzáférési jogosultsága? Az adatokat a postának/futár cégnek továbbítjuk a küldemény kézbesítése céljából.
  • Ha van ilyen személy, akkor mely személyes adatokhoz fér hozzá? Mi a feladata ezekkel az adatokkal? Személyes adatok, melyekhez hozzáférnek: név, postacím, telefonszám, email cím. Ezen adatok alapján jut el a küldemény a megrendelőhöz.
  •  
 • Adattovábbítás, Adatok átadása
  • A folyamat során kinek a részére kerülnek az adatok továbbadásra? Az adatokat a postának/futár cégnek továbbítjuk.
  • Mely személyes adatok kerülnek továbbításra? Név, cím, telefonszám, e-mail cím.
  • Milyen célból kerülnek az adatok továbbításra? Postai/futár küldemény a megrendelőhöz való eljuttatása céljából.
  • Került- e írásbeli szerződéskötésre sor (adatfeldolgozói szerződés stb.) Nem kerül sor szerződéskötésre, az adatokat előzetes tájékoztatás után önkéntesen adja meg a megrendelő számlázás és postázás céljából.
  • Történik adattovábbítás EU tagországba? Nem történik hazai postai/futár cégeken kívül.
  • Adatok átadásának időpontja/gyakorisága mindig akkor adjuk át az adatokat, amikor épp a postázás/futár küldemény eljuttatása időszerű.
  • A jogosultságok a folyamathoz jegyzőkönyvezésre kerülnek? Nem kerülnek jegyzőkönyvezésre.
 • Adatok tárolása (tárolási hely, törlés)
  • Hol vannak tárolva (fizikailag) az adatok? Az adatok mindig az adott email-es vagy Facebook-os levelezés során kerülnek megadásra az érintett részéről, az adatokat ott tároljuk, mindig az adott levelezésben elektronikusan, illetve a kézzel írt számlázás során a számlára vezetjük fel. A számlákat 5 évig tároljuk, így az adatok a számlára felvezetve fizikai módon, a számlán tárolásra kerülnek.
  • Van törlési eljárás/rutin? Törölni a megrendelő kifejezett kérésére törlöm az adatait, egyébként a levelezésben található, ahol megadta, és a levelezést megőrzöm azért, hogy a későbbiek folyamán ha bármi kérdés merülne fel, vissza tudjuk olvasni a megbeszélt részleteket.
  • A törlési határidőt nem adok meg, mivel az adatokat nem is tárolom adatbázisban, nincs honnan törölni, az emailes és Facebookos levelezésben megkapott adatokat külön kérésre törlöm a levelezésünkkel együtt.
 • Biztonsági intézkedések
  • Milyen technikai biztonsági intézkedések várhatóak (GDPR 32. cikk)?
  • Milyen szervezeti biztonsági intézkedések várhatóak (GDPR 32. cikk)?
 • Jogalap
 • az érintett hozzájárulása
 • szerződés teljesítése
 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
 • az Érintett, vagy másik természetes személy létfontosságú érdekei miatt szükséges
 • közérdekű adatkezelés vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
 • Az érintett tájékoztatása

A megrendelt kép/logóterv/grafika/Illusztráció/művész nyomat/egyéb művészi termék kifizetéséről számlát adunk, ehhez szükséges név, cím, melyek alapján megírjuk a számlát. A Magyar Posta/futár cég (legtöbb esetben GLS) küldemény feladásakor minden alkalommal kéri tőlünk: címzett neve, címe, telefonszáma, email címe. Ezeket az adatokat azért kérjük, hogy továbbítsuk a Magyar Posta vagy a futár cég részére küldemény feladása céljából.

4. Az Érintett jogai

 • Hozzáférési jog

Jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztató 3. pontjában szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

 • Helyesbítéshez való jog

Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • Törléshez való jog „elfeledéshez való jog”

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha;

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük
 • az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja
 • tiltakozik az adatkezelés ellen, meghatározott feltételek esetén
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük

Amennyiben a törlésre kerülő személyes adatokat korábban nyilvánosságra hoztuk, minden ésszerűen elvárható intézkedést megteszünk annak érdekében – az Ön erre irányuló külön kérelme esetén –, hogy tájékoztassuk az adatkezelőket a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésétre irányuló kérelméről.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát
 • jogellenes az adatkezelés és Ön törlés helyett az adatkezelés korlátozását kéri
 • ha nincsen szükségünk a személyes adatai kezeléséhez, de Önnek jogai érvényesítéséhez szüksége van azokra
 • tiltakozik a közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett adatkezelés, vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen
 • Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ezeket továbbíthassa egy másik a szolgáltatónak.

 • Automatizált döntéshozatal

Személyes adatait, vagy azok egy részét automatizált módon kezeljük/nem kezeljük. Az automatizált adatkezelés során olyan döntések meghozatalára van lehetőség, melyekhez nem szükséges emberi közreműködés. Ennek megfelelően Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá azon – kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló – döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiektől eltérően, az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya abban az esetben terjed ki Önre, ha a döntés

 • az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul

Minden esetben jogosult arra, hogy az automatizált adatkezelésre emberi beavatkozást kérjen részünkről, azzal kapcsolatos álláspontját kifejezze, valamint a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 • Igényérvényesítés, panaszjog

Ön jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

5. Értesítési és intézkedési kötelezettség

 • Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel az Ön személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt ezekről a címzettekről.

 • Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatjuk Önt. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedünk kérelme nyomán, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 • Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

 • Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

6. Egyéb rendelkezések

 • Az Adatkezelő feladatai végrehajtása során a NAIH-al – annak megkeresése alapján – együttműködik.
 • Az Adatkezelő gondoskodik jelen szabályzat felülvizsgálata és szükség szerint naprakésszé tétele iránt.
 • Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 
 • Az Adatkezelő jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzat tartalmát; ilyen esetben az Érintettek értesítése kötelező.
 • Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog adatvédelmi tárgyú jogszabályai, különös tekintettel az Infotv. és a 2018. május 25. napjától alkalmazandó GDPR rendelkezései irányadóak.

Kelt.: Budapest, 2018. április 12.

 

Berzsán Róbert, Berzsánné K. Eszter

Adatkezelő